Хороскоп за 26 май
Хороскоп за 26 май

Хороскоп за 26 май

ОВЕН Пе­тък е щас­тлив ден за Ов­ни­те. Ху­ба­во е след теж­кия чет­вър­тък денят да дой­де с ус­по­кое­ние. Ра­бот­ният ден се свързва с пре­ду­се­ща­ния­та ви за уи­кен­да и под­го­тов­ка­та ви за за­ми­на­ва­не­то на ви­ла или прос­то сред при­ро­да­та. Ето за­що в про­фе­сио­на­лен ас­пект пе­тък ще пре­ми­не бър­зо, без осо­бе­ни „явле­ния“. ТЕЛЕЦ

Хороскоп за 25 май

Хороскоп за 25 май

ОВЕН В чет­вър­тък прев­рат­нос­ти­те прес­лед­ват Ов­ни­те. Ще се сблъс­ка­те с твър­де мно­го проб­ле­ми в служ­ба­та си, а чес­то преч­ки­те зас­та­ват на пътя ви в лич­ни­те де­ла. Труд­нос­ти­те са свър­за­ни с парт­ньо­ри­те в биз­не­са и с ад­ми­нис­тра­тив­ни­те ин­стан­ции, със съд­руж­ни­ци­те, а при някои проб­ле­ми­те са със съ­деб­ни ин­ста­ции

Topvesti.bg Не ИЗПОЛЗВА технологията “бисквитки” в информацията, която ви предлага. За повече информация моля посетете раздела Политики.

Разбрах